Menu

PRIVACYREGLEMENT EMINENT

04 december 2015

Eminent (hierna ook: “wij” en “ons”) heeft diverse opdrachtgevers waaraan zij haar werknemers ter
beschikking stelt. Ook verricht Eminent diensten op het gebied van werving en selectie.
 
Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten
veel waarde aan jouw privacy en wij houden ons daarom aan de regels die voortvloeien uit de wet- en
regelgeving op het gebied van privacy. Eminent realiseert zich dat het voor jou van belang is om te weten
hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. Door middel van dit
privacyreglement willen wij voor jou inzichtelijk maken wat wij met de persoonsgegevens doen die jij aan
ons verstrekt. 
 
Zo vind je in dit privacyreglement onder andere antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door ons
worden opgeslagen in onze administratie, aan wie jouw persoonsgegevens worden verstrekt (en
wanneer), hoelang Eminent jouw persoonsgegevens bewaart en wat jouw rechten zijn ten aanzien van
de verwerkingen van de persoonsgegevens door Eminent.
 
De bepalingen in dit privacyreglement zijn van toepassing op:
1.  aspirant-medewerkers die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Eminent en
medewerkers, stagiaires en andere personen (waaronder zzp-ers) die via Eminent tewerkgesteld
zijn/worden bij haar opdrachtgevers;
2.  (interne) medewerkers van Eminent die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers;
3.  alle bezoekers van onze website;
4.  werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers
en opdrachtgevers van Eminent).
 
In artikel 2 van dit privacyreglement is opgenomen welke artikelen van dit privacyreglement specifiek op
jou van toepassing zijn. 
 
Artikel 1  Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a)  Eminent: Eminent Groep B.V., Eminent Techniek B.V., Eminent Professionals B.V. en Eminent
Projecten B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7333 NR) Apeldoorn aan de Oude
Apeldoornseweg 47M, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24309177, 61484261, 61247650, 64473902 en alle aan haar gelieerde vennootschappen. 
b)  arbeidsovereenkomst: de overeenkomst tussen jou en Eminent, op grond waarvan jij ter beschikking
wordt gesteld aan een derde om krachtens een door die derde en Eminent gesloten overeenkomst
van opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde;
c)  bewerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan die/dat ten behoeve van Eminent persoonsgegevens verwerkt;
d)  derde: ieder ander dan: jij, Eminent, een bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag
van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
e)  jij en jou: degene van wie persoonsgegevens door Eminent worden verwerkt.
f)  persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;
g)  toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee jij aanvaardt dat
jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
h)  verantwoordelijke: Eminent;
i)  verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens;
j)  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, Pagina 2 van 11
 
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 
Artikel 2  Reikwijdte reglement
1.  Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Eminent.
 
2.  De volgende artikelen zijn van toepassing op de volgende groepen betrokkenen:
-  aspirant-medewerkers die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Eminent en
medewerkers, stagiaires en andere personen (waaronder de zzp-ers) die via Eminent
tewerkgesteld zijn/worden bij haar opdrachtgevers: alle artikelen, met uitzondering van artikel 12;
-  (interne) medewerkers van Eminent die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers:
alle artikelen, met uitzondering van artikel 4 lid 8 t/m 10, artikel 5 lid 2 en 3, artikel 6 lid 4 en
artikel 12;
-  alle bezoekers van onze website: de artikelen  2, 10 en 11;
-  werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder
leveranciers en opdrachtgevers van Eminent): de artikelen 1, 2 en 8 t/m 15.
 
Artikel 3  Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens
1.  De persoonsgegevens worden door Eminent enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
 
-  De beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling;
-  Jouw bemiddeling naar arbeid;
-  Het aangaan van een arbeidsverhouding en de daarvoor relevante administratievoering;
-  Het onderhouden van de arbeidsverhouding en het voeren van een personeels- en
salarisadministratie;
-  De uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen jou en Eminent; 
-  Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen Eminent en onze opdrachtgevers;
-  Het informeren van jou over onze dienstverlening;
-  Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en
certificeringen;
-  Het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, door middel van bijvoorbeeld opleidingen en
testen;
-  Het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen;
-  Het aanvragen van subsidies, premiekortingen etc. (en de beoordeling of je daarvoor in
aanmerking komt).
-  Het verlenen van toegang tot onze besloten web omgeving (indien van toepassing);
-  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Eminent rusten;
-  Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.
 
2.  De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden
(grondslagen) is voldaan:
 
-  Je hebt toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om en deze
komt dan ook zelden voor);
-  Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;
-  Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eminent rust;
-  Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te
beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
-  Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Eminent of een
derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou
zwaarder wegen dan de belangen van Eminent en/of de derde.
 
   Pagina 3 van 11
 
Artikel 4  Inschrijving bij Eminent en bemiddeling naar arbeid
1.  Jij kunt je bij Eminent als werkzoekende aanmelden door middel van het overhandigen van jouw cv
via onze website, per e-mail of tijdens een persoonlijk intakegesprek en door het reageren op een
vacature via de website of per e-mail. Indien Eminent mogelijkheden voor jou heeft op dat moment of
in de toekomst, word je ingeschreven. Als je je aanmeldt, verzoeken wij je de volgende
persoonsgegevens aan ons door te geven:
 
-  NAW-gegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Geboortedatum
-  Over welke opleiding(en)/werkervaring(en)/certificaten je beschikt
-  Of je in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
-  Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN,
pasfoto en nationaliteit)
-  Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 
2.  Je kunt ervoor kiezen om bij de inschrijving je curriculum vitae (hierna: “cv”) aan ons te verstrekken.
Je bent hiertoe niet verplicht. Om je zo goed als mogelijk te kunnen bemiddelen naar arbeid, raden
wij je wel aan je cv aan ons te verstrekken. In je cv kun je de volgende gegevens vermelden:
 
-  Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam) 
-  Adres
-  Postcode
-  Woonplaats
-  Geboortedatum
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Gewenste beroepen/functies
-  Werkervaring
-  Opleidingen
-  Cursussen
-  Competenties
 
3.  Andere persoonsgegevens dan vermeld onder de leden 1 en 2 heeft Eminent niet nodig (voor jouw
bemiddeling naar arbeid). Wij raden je dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens in jouw
cv op te nemen. Mocht je toch andere gegevens in je cv opnemen - of die gegevens op enige
andere wijze vrijwillig aan Eminent verstrekken - dan geef je door het uploaden van je cv of door het
op andere wijze verstrekken van die gegevens toestemming aan Eminent om die persoonsgegevens
te verwerken. 
 
4.  De volgende persoonsgegevens heeft Eminent in elk geval niet nodig (om jou te bemiddelen naar
arbeid). Eminent raadt het jou dan ook af deze gegevens in het cv op te nemen:
 
-  Godsdienst of levensovertuiging
-  Raciale of etnische afkomst
-  Politieke gezindheid
-  Lichamelijke of geestelijke gezondheid
-  Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
-  Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij
-  Strafrechtelijke gegevens
 Pagina 4 van 11
 
Ondanks dat Eminent een kopie van jouw identiteitsbewijs maakt, op het moment dat jij je inschrijft,
raden we je af om de volgende gegevens (die op een identiteitsbewijs) staan, te vermelden op je cv:
-  Nationaliteit
-  (Pas)Foto 
-  Burgerservicenummer (BSN)
 
5.  Indien voor een bepaalde functie bijzondere eisen worden gesteld op het punt van de medische
geschiktheid, kan Eminent zich in bepaalde situaties door middel van een medische keuring laten
informeren over jouw medische geschiktheid voor de functie. Het resultaat van die keuring wordt
door de bedrijfsarts slechts aan Eminent verstrekt (en dus door Eminent verwerkt), nadat je daarvoor
toestemming hebt gegeven.
 
6.  Indien een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is voor de (gewenste) functie, is het
Eminent toegestaan om in de administratie op te nemen dat een VOG is afgegeven. Mocht een VOG
niet worden afgegeven, dan zal Eminent daarover niets in de administratie opnemen. 
 
7.  Je hoeft geen gegevens over je gezondheid te verstrekken aan Eminent, indien die niet rechtstreeks
van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar je solliciteert. Je bent echter wel
verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan je weet of moet begrijpen dat deze
jou ongeschikt maken voor de functie.
 
Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever
8.  Indien verenigbaar met het doel waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Eminent hebt verstrekt, is
het Eminent toegestaan jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers.
Eminent houdt daarbij rekening met jouw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Eminent hebt verstrekt
(zie artikel 3).
 
9.  Voor de bemiddeling naar arbeid, is het noodzakelijk dat Eminent jouw persoonsgegevens verstrekt
aan potentiële opdrachtgevers. Die opdrachtgevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te
beoordelen of zij jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. Eminent zal, zonder
dat je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, geen andere persoonsgegevens aan
potentiële opdrachtgevers verstrekken dan de volgende:
 
-  Naam
-  Woonplaats
-  Geboortedatum
-  E-mailadres
-  Telefoonnummer
-  Opleidingen
-  Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)
-  Cursussen (indien en voor zover van belang voor de functie)
-  Stages (indien en voor zover van belang voor de functie)
-  Andere gegevens die betrekking hebben op jouw werkervaring (indien en voor zover van belang
voor de functie)
 
10.  In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de functie) kan Eminent ook de
volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken:
 
-  Of je in het bezit bent van een rijbewijs.
-  Dat een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan jou is afgegeven. Indien er geen VOG is
afgegeven, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever. Pagina 5 van 11
 
-  Dat uit je ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat je geen strafrechtelijk verleden hebt.
Indien je op je eigen verklaring omtrent gedrag strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij
daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.
-  Indien een medische keuring vereist is: of je (op basis van de medische keuring) geschikt bent
voor de functie.
 
Artikel 5  Totstandkoming arbeidsovereenkomst en aanvang terbeschikkingstelling
1.  Op het moment dat Eminent met jou een arbeidsovereenkomst sluit, zal Eminent, naast de in artikel
4 genoemde persoonsgegevens, de volgende persoonsgegevens opnemen in haar administratie:
 
-  Bankrekeningnummer
-  Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur
 
Indien Eminent nog niet/niet meer beschikt over een kopie van je identiteitsbewijs, dan neemt
Eminent - op het moment dat zij een arbeidsovereenkomst met jou aangaat - (opnieuw) een kopie
daarvan op in haar administratie. Dit betekent dus ook dat we de op het identiteitsbewijs vermelde
gegevens van jou verwerken, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit. Het voorgaande geldt ook voor
een eventuele verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing).
 
2.  In afwijking van het bepaalde onder lid 1 van dit artikel, geldt voor de zzp-er dat Eminent de
volgende gegevens - naast de gegevens die zijn genoemd in artikel 4 lid 1 - in de administratie mag
opnemen:
 
-  Bankrekeningnummer
-  Inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
-  Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
-  Kopie WA-verzekering (m.b.t. de aansprakelijkheid van de onderneming, niet in privé)
-  Indien aanwezig: kopie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
-  Kopie bankpas (in verband met reverse billing)
-  Btw-nummer
-  Indien de zzp-er afkomstig is uit een niet-EER land (alle EU-landen plus Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland): kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop
vermeld staan, zoals BSN, nationaliteit en geboorteplaats)
-  Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 
Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever
3.  Op het moment dat je aan het werk gaat bij een opdrachtgever van Eminent, dan kan Eminent
(naast de gegevens die Eminent al eerder heeft verstrekt/mogen verstrekken, zoals opgenomen in
artikel 4 lid 9, 10 en 11) de volgende gegevens van jou aan de opdrachtgever verstrekken:
 
-  Adresgegevens
-  Geslacht
-  Burgerservicenummer (BSN) – moet om het geval van een zzp-er
-  Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur
 
4.  Indien jij verplicht bent om te beschikken over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning (en
jij geen onderdaan bent van een lidstaat van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of
Zwitserland), is Eminent wettelijk verplicht een kopie van deze vergunning(en) en van jouw
identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken. Eminent zal dit ook doen.
 
Artikel 6  Gedurende de arbeidsovereenkomst
1.  Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is het Eminent toegestaan bepaalde
persoonsgegevens van jou te verwerken in jouw personeelsdossier. Het gaat onder andere om Pagina 6 van 11
 
klachten, waarschuwingen, persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende,
vakantieaanspraken en correspondentie over het functioneren.
 
2.  Het is Eminent toegestaan (al dan niet verplicht) om bepaalde persoonsgegevens van jou te
verwerken, ten behoeve van de salarisadministratie. Het gaat onder andere om loonstroken,
jaaropgaven en een loonheffingsverklaring.
 
3.  In geval van een ziekmelding kan Eminent de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
 
-  Het telefoonnummer en (verpleeg)adres. 
-  De vermoedelijke duur van je verzuim. 
-  De lopende afspraken en werkzaamheden. 
-  Of jij onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke). Als je
minimaal twee maanden in dienst bent bij Eminent, mag bij de melding ook worden gevraagd of
je onder de no-risk-polis valt (artikel 29b of 29d Ziektewet).
-  Of jouw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werk gerelateerd
is).
-  Of er sprake is van een (verkeers)ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken
was (in verband met de mogelijkheid tot regres). 
 
De volgende nadere gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst over jou aan Eminent verstrekken (en
mag Eminent in dat geval dus ook verwerken):
 
-  De werkzaamheden waartoe je niet meer of nog wel in staat bent (functionele beperkingen,
restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen).
-  Nadere informatie over de mate waarin en de wijze waarop het ziekteverzuim van jou werk
gerelateerd is (enkel in gevallen waarin louter het benoemen van functionele beperkingen en de
noodzakelijke aanpassingen onvoldoende informatie bevat voor effectieve re-integratie).
-  De mate waarin je arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen,
restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen);. 
-  Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die Eminent voor de
re-integratie moet treffen. 
-  De verwachte duur van het verzuim.
 
4.  In principe zal Eminent geen extra persoonsgegevens meer aan de opdrachtgever verschaffen als
de dienstbetrekking eenmaal tot stand is gekomen. De opdrachtgever beschikt dan nog wel over alle
gegevens die wij bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en in het voortraject aan hem
hebben verstrekt (artikel 4 lid 8, 9 en 10 en artikel 5 lid 2 en 3). Er kunnen zich echter situaties
voordoen die het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van jou noodzakelijk maakt voor de
behartiging van het gerechtvaardigde belang van Eminent of dat van de opdrachtgever. Dit kan
bijvoorbeeld zo zijn als er in verband met jouw re-integratie specifieke re-integratie-activiteiten,
aanpassingen aan de werkplek of werkplanning van de opdrachtgever worden verwacht. In dat geval
zullen wij altijd de afweging maken tussen de belangen van Eminent en/of de opdrachtgever en jouw
fundamentele rechten en vrijheden. Eminent zal jou altijd informeren over de verstrekking van deze
gegevens aan de opdrachtgever.
 
5.  Eminent kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen, indien dat verenigbaar is met de in
artikel 3 genoemde doeleinden/grondslagen, waaronder aan leveranciers, auditinstanties,
overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die Eminent heeft ingeschakeld voor het
uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Eminent zal hiertoe pas overgaan, indien zij
daartoe gerechtigd is en daarvoor voldoende noodzaak bestaat.
 Pagina 7 van 11
 
Artikel 7  Bewaartermijnen
1.  Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de
doeleinden als genoemd in artikel 3 van dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden
jouw persoonsgegevens vernietigd.
 
2.  Indien je niet werkzaam bent geweest voor Eminent, bewaart Eminent jouw persoonsgegevens in elk
geval niet langer dan vier weken, tenzij je Eminent toestemming hebt gegeven om jouw
persoonsgegevens maximaal één jaar te bewaren. Indien een kopie van jouw identiteitsbewijs is
gemaakt bij jouw inschrijving, dan bewaart Eminent dit afschrift, totdat dit niet meer noodzakelijk is.
Eminent vernietigt het afschrift in elk geval uiterlijk vier weken nadat het afschrift in de administratie
van Eminent is opgenomen, tenzij je met Eminent een arbeidsovereenkomst bent aangegaan in die
periode van vier weken.
 
3.  Op het moment dat jij aan Eminent mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid,
verwijdert Eminent op dat moment direct al jouw persoonsgegevens uit haar systeem.
 
4.  Als er tussen jou en Eminent een arbeidsovereenkomst (of andersoortige betrekking) tot stand is
gekomen en deze is geëindigd, zal Eminent jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar
bewaren, tenzij er op Eminent een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te
bewaren. 
 
5.  Een langere (wettelijke) bewaarplicht geldt voor Eminent (in elk geval) in de volgende situaties:
a.  Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee
jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het
moment dat het conflict/geschil ten einde is.
b.  Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie, geldt dat Eminent deze
gedurende 7 jaar bewaart. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de
administratie ‘actuele waarde’ heeft, en dus niet per definitie vanaf het einde van de
arbeidsovereenkomst. 
c.  De hieronder onder i t/m iv opgesomde gegevens zal Eminent tot 5 jaar bewaren na het einde
van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd: 
i.  Formulier loonheffingen dat jij hebt ingevuld (althans het document waarin je hebt
aangegeven dat Eminent al dan niet rekening moet houden met de loonheffingskorting).
ii.  Kopie identiteitsbewijs. 
iii.  Verklaringen en beschikkingen die Eminent van jou heeft ontvangen.
iv.  Naam met voorletters, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres met postcode,
woonplaats, en ingeval jij niet in Nederland woont, het woonland en de woonregio. 
 
6.  Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft
een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.
 
7.  Indien er gedurende jouw dienstverband - bij langdurige ziekte - een re-integratiedossier is
opgebouwd en deze ook gedurende jouw dienstverband weer is gesloten, bewaart Eminent dit re-
integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar (na afronding van de re-integratie). Als een re-
integratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van
hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven.
Deze afspraken kunnen door Eminent worden opgenomen in jouw personeelsdossier.
 
8.  Administratieve gegevens over jouw ziekteverzuim (zoals gegevens voor de
loondoorbetalingsverplichting, datum van de ziekmelding, de duur van het verzuim en de datum van
herstel), worden in principe maximaal twee jaar bewaard nadat de arbeidsrelatie is beëindigd. De Pagina 8 van 11
 
gegevens kunnen langer worden bewaard als er sprake is van een arbeidsconflict of een geschil
over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 
9.  Indien Eminent eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), worden de gegevens die noodzakelijk
zijn voor het eigenrisicodragen (in overstemming met de geldende wet- en regelgeving) maximaal vijf
jaar bewaard.
 
10.  Indien Eminent eigenrisicodrager is voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA), worden de betreffende gegevens voor de duur van het WGA-traject (dus maximaal tien jaar)
bewaard.
 
Artikel 8  Bescherming persoonsgegevens
1.  Eminent treft verschillende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke
gegevens - die Eminent verwerkt - worden beschermd. Indien en voor zover gegevens worden
verstrekt aan Bewerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, zijn wij met
hen overeengekomen dat zij jouw Persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
 
2.  Dossiers ten behoeve van medewerkers die al ter beschikking zijn gesteld, worden zowel digitaal als
in “hard copy” bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel
binnen Eminent. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens van bevoegd
personeel.
 
Artikel 9  Derden
1.  Eminent deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van jou die je aan Eminent hebt
verstrekt, behalve (1) met jouw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacyreglement of (3) aan
daartoe bevoegde instanties.
 
2.  Eminent schakelt derde partijen en/of bewerkers in om diensten te verrichten in verband met het
beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Eminent persoonsgegevens verstrekt
aan deze derde partijen. Eminent autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te
gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. 
 
Artikel 10  Website
1.  Eminent kan bepaalde niet-identificeerbare informatie automatisch verzamelen en opslaan wanneer
je onze website bezoekt. Zo kan Eminent bijvoorbeeld iedere keer dat je onze site bezoekt jouw IP-
adres, browserinformatie, mobiele besturingssysteem (indien je via jouw mobiele apparaat gebruikt
van onze website) en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Ook vergaart Eminent
informatie over bezoekpatronen en sitegebruik.  
 
2.  De informatie die Eminent van jou ontvangt, wordt gebruikt om de website te evalueren, te
verbeteren en voor statistische doeleinden. De informatie mag aan Derden worden doorgegeven en
kan worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Wij maken gebruik van web statistieken, om te
analyseren op welke wijze bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze
website te verbeteren.
 
Artikel 11  Cookies
1.  Eminent maakt op de website gebruik van “cookies” om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de
website. Zo kan Eminent het aanbod en de navigatie van de website verder verbeteren. Een cookie
is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website op de computer van de
bezoeker wordt geplaatst. Dit gebeurt zonder dat de bezoeker het in de gaten heeft. Het
tekstbestand kan bij een later bezoek worden uitgelezen, maar wel alleen door de website die het
aan de computer van de gebruiker heeft gegeven. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen
over het gebruik van de gebruiker van de website van Eminent. Pagina 9 van 11
 
 
2.  Eminent gebruikt cookies om jouw zoekvoorkeuren te onthouden zodat je deze niet telkens opnieuw
hoeft in te vullen als je de vacature pagina opnieuw bezoekt.
 
3.  Om inzicht te krijgen in hoe vaak een vacature bekeken wordt, wordt er op jouw computer per
vacature een cookie geplaatst om dubbele tellingen te voorkomen.
 
4.  Via de website van Eminent worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
onderdeel van Googles Analytics-! dienst. Eminent gebruikt Analytics voor de benodigde statistieken
over het gebruik van de website. Google kan de informatie aan derden verschaffen, indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Eminent heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die Google wel
verzamelt wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als je bezwaar hebt tegen het
gebruik van cookies, kan je deze cookies uitzetten via de instellingen van jouw internetbrowser. Dit
kan echter het functioneren van de website van Eminent op jouw browser negatief beïnvloeden.
 
Artikel 12  Zakelijke relaties
1.  Van werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (hierna: “relaties”)
verwerken we de volgende persoonsgegevens:
 
-  (Zakelijke) NAW-gegevens 
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  Functie
-  Gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing)
 
2.  Eminent kan de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang is
voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder (aspirant-)medewerkers, leveranciers,
auditinstanties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor
het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Eminent de
persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien Eminent daartoe verplicht is op
grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat u daarvoor
toestemming heeft verleend.
 
3.  Eminent bewaart de persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zij houdt zich hierbij dan ook aan de
geldende wet- en/of regelgeving.
 
4.  De persoonsgegevens van relaties worden door Eminent enkel verwerkt voor de volgende
doeleinden:
 
-  Het onderhouden van een zakelijke relatie;
-  Het gebruikmaken van onze dienstverlening of die van de relatie;
-  Het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Eminent en de
(onderneming van de) relatie;
-  Het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en
overige activiteiten;
-  Het verlenen van toegang tot onze besloten web omgeving (indien van toepassing);
-  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Eminent rusten.
 
5.  De persoonsgegevens van relaties worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende
voorwaarden (grondslagen) is voldaan: Pagina 10 van 11
 
 
-  Je hebt toestemming gegeven;
-  Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;
-  Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eminent rust;
-  Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te
beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
-  Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Eminent of een
Derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou
zwaarder wegen dan de belangen van Eminent en/of de Derde.
 
Artikel 13  Jouw rechten
1.  Je hebt het recht om:
 
-  uitsluitsel te krijgen van Eminent over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Op
het moment dat Eminent bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je het recht die
persoonsgegevens in te zien en heb je het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden;
-  rectificatie/correctie van jouw persoonsgegevens te verzoeken aan Eminent;
-  Eminent te verzoeken om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens te wissen,
wanneer zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving. Voor enkele persoonsgegevens geldt echter dat Eminent wettelijk
verplicht is deze te bewaren (zie artikel 7.5). Voor deze persoonsgegevens geldt dat Eminent
deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen;
-  de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eminent te beperken, indien zich een situatie
voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
-  jouw persoonsgegevens, die je aan Eminent hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en
machine leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien
de verwerking door Eminent geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend;
-  bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege jouw specifieke
situatie. Dit recht bestaat alleen voor de gevallen waarin is voorzien in de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving;
-  een klacht in de dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
-  onverwijld geïnformeerd te worden door Eminent, wanneer er een inbreuk in verband met
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw
rechten en vrijheden, tenzij Eminent hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld:
een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging,
het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 
2.  Voor de uitvoering van jouw bovengenoemde rechten, kan je een e-mail zenden naar
info@eminentgroep.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek
hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups
aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist. 
 
Artikel 14  Wijzigingen
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe
aanleiding geeft. Het meest actuele privacyreglement kan je vinden op www.werkenvakmanschap.nl, de
medewerkersportal en kan jou op verzoek worden toegestuurd per post of per e-mail. Eminent raadt je
aan om regelmatig dit privacyreglement door te nemen, zodat je ervan op de hoogte bent hoe Eminent
met jouw persoonsgegevens omgaat.
 
 Pagina 11 van 11
 
Contact
1.  Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacy beleid van Eminent, neem dan
contact met ons op. Dit kan per e-mail via info@eminentgroep.nl of per gewone post naar Oude
Apeldoornseweg 47M, 7333 NR te Apeldoorn, t.a.v. Eminent Groep B.V.
 
2.  Eminent zal jouw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op
reageren. 


Download hier de PDF versie


Artikel delen: LinkedIn Facebook Twitter E-mail

CONTACT

Apeldoorn | hoofdkantoor

Oude Apeldoornseweg 47M

7333 NR Apeldoorn

t 055 - 576 95 25

e info@eminentgroep.nl

AMSTERDAM

Evert v/d Beekstraat 104

1118 CN Schiphol

7333 NR Apeldoorn

t 020 - 705 13 72

EINDHOVEN

Flight Forum 40

5657 DB Eindhoven

t 040 - 303 08 10

ROTTERDAM

Rivium Boulevard 156

2909 LK Capelle a/d IJssel

t 010 - 203 59 90

UTRECHT

Newtonlaan 115

3584 BH Utrecht

t 030 - 210 60 00